Těším se na vás v ateliéru Řipská 25, Praha 3 u Jiřího z Poděbrad a v ateliéru v Horních Štěpanicích :)

Obchodní podmínky

Nejdřív ve zkratce: Jak to v Babylonii chodí?

V ateliéru si většinou tykáme a po pár hodinách u plátna se bavíme jako přátelé. Když pak kdokoli z lektorů nebo kurzistů něco potřebuje, snažíme se vyhovět. Protože čím víc v pohodě se u nás cítíte, tím lépe tvoříte.

Mohu vám k tomu jakkoli pomoci? Napište, domluvíme se

Lenka Husáriková,
majitelka ateliéru
lenka.husarikova@babylonie.cz

A teď podrobně: Obchodní podmínky hezky právnicky

Smluvní podmínky vzdělávacích kurzů a akcí Výtvarného ateliéru Lenky Husárikové Babylonie.cz

 1. Úvodní ustanovení
  Provozovatelem Výtvarného ateliéru Babylonie.cz (dále jen "LH") je Lenka Husáriková, místo podnikání Praha 3 - Vinohrady, Přemyslovská 2346/11, PSČ: 130 00, IČ: 73673277 (dále jen "provozovatel") a jsem plátcem DPH DIČ: CZ7560281984.

  Tyto smluvní podmínky (dále jen "SP") jsou platné pro všechny kurzy a akce pořádané LH, zejména pak pro dlouhodobé kurzy, krátkodobé kurzy, kurzy v anglickém, ruském i vietnamském jazyce, workshopy a firemní školení.

  Tyto SP jsou platné a účinné od 1. 3. 2017 a řídí se jimi smlouvy uzavřené po tomto datu.

 2. Smluvní strany
  Smluvními stranami jsou provozovatel a klient, kterým může být jak fyzická osoba starší 18 let, tak právnická osoba (dále jen "klient").

 3. Vznik smlouvy
  Smlouva mezi klientem a provozovatelem vzniká okamžikem, kdy provozovatel potvrdil klientovi přihlášku na vzdělávací kurz nebo akci zaslanou klientem a zároveň klient uhradil provozovateli první část ceny kurzu (zálohu) dle článku VI. odst. 2 těchto SP. Potvrzením přihlášky se rozumí písemné sdělení provozovatele o tom, že klienta registruje jako účastníka kurzu.

  Přihláška musí obsahovat identifikační údaje provozovatele a klienta (váš e-mail, Vaše jméno a příjmení, Telefon, Text zprávy, Jméno obdarovaného, E-mail obdarovaného, Název firmy, IČ, DIČ, Ulice, Město, PSČ, Stát), označení kurzu nebo akce v souladu s nabídkou provozovatele, termín konání kurzu, akce či termín poskytnutí jednotlivé služby, místo konání kurzu, pokud se kurz nekoná v sídle ateliéru.

  Přihlášku je možné zaslat prostřednictvím formuláře na webových stránkách babylonie.cz. Přihlásit se je možné i po telefonu, e-mailem nebo osobně v kanceláři ateliéru.

  Pokud je provozovateli doručen vyšší počet přihlášek k vzdělávacímu kurzu nebo akci, než je maximální počet účastníků kurzu nebo akce, má provozovatel právo přihlášku odmítnout. Rozhodující pro určení pořadí zájemců je okamžik připsání části ceny kurzu (zálohy) na účet provozovatele.

  Odmítnutí přihlášky klienta činí provozovatel stejným způsobem, jakým byla učiněna objednávka klienta, s výjimkou objednávek zaslaných prostřednictvím formuláře na webových stránkách. Ty má provozovatel právo odmítnout prostřednictvím elektronické pošty.

 4. Předmět smluvního vztahu
  Uzavřením smlouvy vzniká zejména povinnost provozovatele organizovat, zajistit a umožnit účast klienta na vzdělávacím kurzu nebo akci, jejichž název, náplň a termíny konání jsou uvedeny v nabídce vzdělávacích kurzů a akcí na webových stránkách babylonie.cz Uzavřením smlouvy zároveň vzniká povinnost klienta zaplatit cenu vzdělávacího kurzu nebo akce ve výši a termínu stanoveném v těchto SP.

 5. Kurzy, akce
  Provozovatel zajišťuje, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, výhradně vzdělávací kurzy nebo akce s náplní a v termínech tak jak jsou popsány na webových stránkách babylonie.cz. Pouze popis a náplň kurzu nebo akce uvedené na babylonie.cz jsou závazné a vymezují blíže, co je obsahem smluvního vztahu.

  Vzdělávací kurzy a akce se konají, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak, v sídle Výtvarného ateliéru babylonie.cz na adrese Přemyslovská 2346/11, Praha 3 - Vinohrady, PSČ: 130 00.

  Klient se zavazuje dostavit do místa konání vzdělávacího kurzu nebo akce alespoň 10 minut před zahájením kurzu nebo akce.

 6. Cenové a platební podmínky
  Klient se zavazuje uhradit provozovateli cenu za vzdělávací kurz nebo akci ve výši stanovené provozovatelem v nabídce vzdělávacích kurzů a akcí na webových stránkách babylonie.cz.

  Cenu dlouhodobých vzdělávacích kurzů se zavazuje klient uhradit ve dvou splátkách a to vždy 50% z ceny kurzovného nejpozději do 7 dnů před zahájením kurzu. Zbytek ceny kurzu se zavazuje klient uhradit nejpozději v první den konání dlouhodobého vzdělávacího kurzu, pokud se provozovatel nedohodl na jiném způsobu úhrady, např. splátkovém kalendáři. Pokud se obě strany dohodnou na splátkovém kalendáři, zaniká tím klientovi čerpat jakékoli věrnostní či jiné slevy (jakákoli sleva nepřesáhne 5% z celkové ceny kurzu).

  Cenu vzdělávací akce, jejíž doba trvání nepřesahuje 3 dny, se zákazník zavazuje uhradit nejpozději týden před zahájením kurzu buď v hotovosti anebo předem na bankovní účet LH. V případě platby bankovním převodem musí být cena vzdělávací akce na bankovní účet LH připsána nejpozději tři dny před konáním vzdělávací akce.

  Provozovatel se zavazuje klientovi při obdržení platby ceny za vzdělávací kurz nebo akci vystavit daňový doklad, případně zálohovou fakturu. V případě bezhotovostního převodu se cena kurzu nebo akcie považuje za uhrazenou okamžikem připsání ve prospěch účtu provozovatele.

  Není-li cena za účast na kurzu, akci, resp. za poskytnutí individuální služby uhrazena provozovateli řádně a včas, je provozovatel oprávněn odmítnout vstup účastníkovi kurzu nebo akce na místo konání kurzu nebo akce. V takovém případě nemá klient nárok na vrácení či slevu z ceny vzdělávacího kurzu nebo akce. Nárok provozovatele na uhrazení ceny kurzu nebo akce v případě nevpuštění klienta na místo konání kurzu nebo akce pro nezaplacení nezaniká, pokud došlo k uzavření smlouvy ve smyslu článku III., odstavec 1. těchto SP.

 7. Práva a povinnosti smluvních stran
  Klienti jsou povinni se po celou dobu konání vzdělávacího kurzu řídit pokyny lektora nebo jeho zástupce.

  Lektor nebo jeho zástupce je povinen na počátku kurzu nebo akce stručně poučit účastníky kurzu nebo akce o základních pravidlech bezpečnosti práce s nástroji a materiály používanými v průběhu konání kurzu nebo akce. Klienti jsou povinni následně tato pravidla dodržovat v souladu s platnými právními předpisy. Při manipulaci s nástroji a materiály jsou klienti povinni dbát zvláště na bezpečnost a ochranu zdraví a majetku ostatních účastníků kurzu nebo akce. Klienti nejsou oprávněni fotografovat, nahrávat a rozšiřovat cokoliv ze vzdělávacích kurzů nebo akcí LH bez výslovného souhlasu provozovatele.

  Provozovatel nebo lektor jsou oprávněni vyloučit z účasti na konání kurzu nebo akce klienta, který opakovaně či hrubě porušuje pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví, pokyny lektora nebo dobré mravy, či omezuje ostatní účastníky kurzu, akce, v jejich účasti na kurzu nebo akci. V takovém případě nemá klient nárok na vrácení či slevu z ceny za účast na kurzu nebo akci.

 8. Zrušení a změna kurzu nebo akce
  Pokud se s klientem nedohodne jinak, vyhrazuje si provozovatel právo zrušit konání akce nebo změnit termín konání části kurzu anebo odstoupit od smlouvy, a to v těchto případech:
  a) vzdělávací kurz nebo akce není obsazena minimálním počtem účastníků v počtu 3
  b) lektor nebude schopen z důvodu pracovní neschopnosti či jiné závažné překážky v práci zajistit vedení vzdělávací akce anebo části kurzu;
  c) v konání části kurzu nebo akce brání jiná závažná, těžko překonatelná překážka, jejíž existenci nemohl provozovatel předvídat (např. havárie v sídle ateliéru).
  d) klient nezaplatil cenu kurzu nebo akce.

  Jestliže provozovatel využil svého práva odstoupit od smlouvy dle předchozího odstavce, zavazuje se vrátit cenu kurzu nebo akce do 10 dnů na bankovní účet klienta, pokud se s klientem nedohodl na náhradním termínu konání kurzu nebo akce.

  Provozovatel je povinen oznámit klientovi předem skutečnost, že mu v konání vzdělávací akce nebo části kurzu brání nepředvídatelná překážka, a to neprodleně poté, co se o její existenci dozvěděl. Jestliže provozovatel změnil termín konání části kurzu nebo akce, je povinen do 3 dnů buď stanovit náhradní termín konání akce nebo části kurzu anebo vrátit klientovi uhrazenou cenu za konání akce nebo poměrnou část ceny kurzu, jestliže se náhradní termín klientovi nehodí.

 9. Odstoupení klienta
  Klient je oprávněn od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla provozovatele nebo na adresu sídla Výtvarného ateliéru. Rozhodující je doručení oznámení o odstoupení od smlouvy provozovateli Lence Husárikové.

  Klient však není oprávněn odstoupit jen od části smlouvy. Pokud se nemůže účastnit jen části kurzu, má provozovatel právo, nikoliv povinnost, mu nabídnout náhradní termín, pokud je to organizačně možné. Pokud to možné není, nemá klient nárok na slevu z ceny kurzu za tu jeho část, které se nemohl zúčastnit, pokud se s provozovatelem nedohodli jinak.

  V případě, že klient odstoupil od smlouvy ve lhůtě delší než 14 dnů před termínem zahájení vzdělávacího kurzu nebo vzdělávací akce, má provozovatel právo na uhrazení paušální náhrady nákladů spojených s přípravou zmařené účasti klienta na vzdělávací akci ve výši 363,-Kč včetně DPH a zbytek ceny je provozovatel povinen vrátit do 10 dnů od odstoupení klienta od smlouvy na jeho bankovní účet.

  V případě, že klient odstoupil od smlouvy ve lhůtě delší než 7 dnů před termínem zahájení jakéhokoli vzdělávacího kurzu, má provozovatel právo ponechat si 50% z ceny kurzu jako smluvní pokutu a zbytek ceny je povinen vrátit do 10 dnů od odstoupení klienta od smlouvy na jeho bankovní účet.

  V případě, že klient odstoupil od smlouvy ve lhůtě kratší než 6 dnů před termínem zahájení jakéhokoli vzdělávacího kurzu, má provozovatel právo ponechat si 90% z ceny kurzu jako smluvní pokutu a zbytek ceny je povinen vrátit do 10 dnů od odstoupení klienta od smlouvy na jeho bankovní účet.

 10. Odpovědnost za škodu na vnesených věcech
  Klient je povinen před započetím kurzu nebo akce požádat provozovatele nebo lektora o uložení vnesených věcí do provozovny, jejichž hodnota přesahuje částku 1.000,- Kč, na zvláštním místě určeném k ukládání takto cenných věcí. V případě nesplnění této povinnosti, neodpovídá provozovatel za škodu způsobenou na vnesených věcech. Ustanovení § 433 občanského zákoníku tím není dotčeno.

 11. Ukončení kurzu
  Klient bere na vědomí, že informace, znalosti a postupy, s nimiž byl seznámen v průběhu kurzu, slouží k rozvoji jeho vlastních schopností a talentu. Absolvování kurzu nemá žádné právní následky, které by klientovi samo o sobě zvýšilo jeho kvalifikaci.

 12. Ochrana osobních údajů
  Přihláškou na kurz nebo akci klient vyslovuje souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, provozovatel zpracovával a shromažďoval osobní údaje klienta v tomto rozsahu: jméno, příjmení, bydliště a jeho e-mailovou adresu a telefonní číslo, příp. jím uvedenou jinou kontaktní adresu, a to výhradně pro účely uzavření smluvního vztahu a poskytování organizačních informací a pořádaných kurzech a akcích Babylonie.cz. Zároveň klient vyslovuje souhlas s uveřejněním na internetu, webových stránkách ateliéru, youtube a sociálních sítí nebo jinou i tištěnou propagaci fotografií, příp. videa z kurzů a akcí výtvarného ateliéru Odkaz na plné znění Zpracování údajů zde

 13. Duševní vlastnictví
  Klient bere na vědomí, že veškeré tištěné materiály, grafické a textové výukové prezentace lektorů (bez ohledu na jejich formu vyjádření) a další učební pomůcky jsou autorskými díly, k nimž provozovatel vykonává majetková práva autorská.

  Klient s provozovatelem výslovně ujednávají, že klient bez výslovného souhlasu provozovatele nesmí pořizovat rozmnoženiny výše uvedených děl, včetně pořizování fotografických rozmnoženin těchto děl. Klient nesmí užívat tištěné materiály, grafické a textové výukové prezentace lektorů (bez ohledu na jejich formu) a další učební pomůcky poskytnuté provozovatelem pro jinou potřebu, než pro potřebu studia a potřebu osobní. Jakékoliv užití za účelem získání ekonomického prospěchu z takového užití je za strany provozovatele zakázáno a klient tento zákaz bere na vědomí a zavazuje se jej dodržovat.

  Případné užití ochranných známek provozovatele nebo třetích osob v rámci výše uvedených děl za žádných okolností nezakládá právo klienta tyto ochranné známky užívat, pokud se s provozovatelem nedohodne jinak.

  Klient a jeho případný zákonný zástupce uděluje výslovný souhlas zakoupením kurzu a workshopu, že provozovatel, lektoři a asistenti jsou oprávněni pořizovat bezúplatně fotodokumentaci a zvukově-obrazové záznamy z probíhajících lekcí včetně podobizen klientů, přítomných osob a výtvarných děl, jež klient vytvoří pro zveřejnění na internetu a ve svých propagačních materiálech.

  Klient a jeho případný zákonný zástupce uděluji bezplatnou licenci provozovateli kurzů k užití jeho výtvarného díla, které bylo vytvořeno v průběhu kurzů klientem a to licenci nevýhradní, územně neomezenou, na dobu trvání majetkových práv.
  Provozovatel však není povinen licence využít.

  Na základě udělené licence je provozovatel oprávněn užít části díla nebo celá díla a/nebo jejich reprodukce dle svého uvážení, jednotlivě i jako součást díla souborného, spojovat je s jinými díly, zveřejňovat je, použít jako předlohu či vzor při kurzech ve svých informačních i propagačních materiálech. 

 14. Závěrečná ustanovení
  Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená těmito SP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

A to je asi tak všechno. Co myslíte, je to srozumitelné? Moc vám všem děkuji za vaší přízeň. ...raději už skončím s tím oficírováním a hurááá, pojďte s námi malovat. Máme vám připravit stojan?

Mějte přehled o tom, co se u nás právě děje

Jak mít nejnovější informace z ateliéru? Přihlaste se k jejich odběru.

Informace o ochraně osobních údajů

Kurzy malování a kreslení

Náš ateliér

v Praze na Jiřáku

 • Řipská 1676/25, Praha 3
 • Otevírací doba: Po-Pá od 9 do 21 hod
 • mapa

Možnosti platby

 • Hotově
 • Online
 • Převodem
 • Poukázky
 • Kartou